Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki

Charakterystyka gminy

 

Gmina Strzelce Wielkie zajmuje powierzchnię 77,66 km2, położona jest w południowej części województwa łódzkiego, wchodzi w skład powiatu pajęczańskiego.

Graniczy z gminami:

  • Pajęczno od zachodu
  • Nowa Brzeźnica od południa
  • Sulmierzyce od północy
  • od wschodu z gminami: Lgota Wielka i Ładzice, przynależnymi  do powiatu radomszczańskiego

Centrum gminy - miejscowość Strzelce Wielkie jest oddalona od miast: Pajęczno - 11 km. Radomsko - 23 km, Częstochowa - 40 km.

Gminę Strzelce Wielkie zamieszkuje 4851 osób (stan na 31.12.2009 r.), gęstość zaludnienia wynosi 62 osób/km2. W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Antonina, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Górki, Marzęcice, Pomiary, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wiewiec, Wistka, Wola Jankowska, Wola Wiewiecka, Zamoście Kolonia i Zamoście Wieś. Sieć dróg w gmi­nie jest dobrze rozwinięta. Przez obszar gminy biegną: droga wojewódzka Nr 483 Łask - Częstochowa o dużym natężeniu ruchu oraz odcinki dróg powiatowych: Pajęczno -Radomsko przez Wistkę, Strzelce Wielkie, Wiewiec, Wolę Wiewiecka; Strzelce Wielkie -Janki przez Wolę Jankowską; Strzelce Wielkie - Sulmierzyce przez Zamoście, Dębowiec; Wistka - Ładzin przez Marzęcice. Uzupełnieniem tych dróg jest sieć dróg gminnych o długości 71,7 km. Wskaźnik gęstości dróg ogółem wynosi 92,2 km / 100 km2.

Obszar gminy położony jest na granicy dwóch dużych jednostek regionalnych i zajmuje północno-wschodni skrawek Monokliny Przedsudeckiej oraz południowo-wschodni Niecki Łódzkiej.

Obszar gminy jest ubogi pod względem zasobów kopalin. Według opracowania (Kombinat Geologiczny Południe Katowice) z 1981 r. zasoby kruszywa mineralnego ustalono na 5139 m3, aktualnie wydobywania nie prowadzi się. Zasoby wód powierzchniowych są niewielkie. Przez gminę przepływa rzeka Pisia, rzeczka Pichna oraz ciek A, których łączna długość wynosi 14,83 km. Poziomy wód biegnących są niskie, w okresie lata wody Pichny, cieku A wysychają, jedynie rzeka Pisia zachowuje minimalne stany wód, którymi zasilane są stawy rybackie w Strzelcach Wielkich oraz Dubidzach gmina Nowa Brzeźnica. Zasoby powierzch­niowych wód stojących wynoszą 28 ha w tym 18 ha z różnymi stanami wód, pozostała powierzchnia jest wyschnięta.

Gmina jest położona w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), z któ­rego pokładów górnej kredy zaopatrywane jest ujęcie wody „Dębowiec" dla odbiorców z tere­nu gmin Strzelce Wielkie i części Nowa Brzeźnica. Złoża tych wód są udokumentowa­ne, zasoby wystarczające. Jednak w wyniku oddziaływania leja depresyjnego odkrywki KWB Bełchatów poziom wodonośny ulega obniżeniu (lej depresyjny obejmuje co najmniej 50 % obszaru gminy). Struktura użytkowania ziemi przedstawia się następująco:

1. użytki rolne

6403 ha

82,45%

w tym: grunty orne

5052 ha

 

łąki i pastwiska (trwałe)

1258 ha

 

sady

93 ha

 

2. lasy

741 ha

9,54%

3. pozostałe grunty

622 ha

8,01%

OGÓŁEM

7766 ha

100,00%

 

Lesistość obszaru gminy jest bardzo niska (9,54%), najwięcej lasów występuje w sołec­twach: Górki - 270 ha, Wiewiec - 229,19 ha, Strzelce Wielkie - 146,86 ha, zaś najmniej w Dębowcu Małym - 0,24 ha, Pomiarach - 1,41 ha, Woli Jankowskiej - 0,41 ha, zaś sołectwo Antonina lasów nie posiada. Obszar gminy wchodzi w skład regionu glebowo-rolniczego Liponieckiego. Region ten stanowią gleby różnego pochodzenia i składu mineral­nego wśród, których przeważają gleby wytworzone z piasków gliniastych i pyłów na glinie, piasku słabogliniastego lub luźnego (gleby brunatne) kompleksu 5 (żytniego dobrego) zaliczane do klas IVa i IVb. Gleby te stanowią 45,6% ogólnej powierzchni gruntów ornych i występują na terenie gminy.

Wartość przyrodnicza gleb na obszarze gminy obniża się, pogarszają się stosunki wodne, występują niedobory przyswajalnych składników pokarmowych (P, K, Mg, Ca). Pogorszenie warunków przyrodniczych na obszarze gminy spowodowane jest także negatywnym wpływem działalności KWB Bełchatów (odkrywki Bełchatów i Szczerców). Obszar gminy Strzelce Wielkie jest stosunkowo ubogi w przyrodnicze obszary i obiekty objęte ochroną prawną. Ochroną taką objęte są: „Wolskie Bagno" o powierzchni 0,79 ha jako użytek ekolo­giczny usytuowane w Wiewcu w zespole leśnym oddział 74f dz. 74M755 będącym w admi­nistracji Nadleśnictwa Państwowego w Radomsku oraz grupa 2 drzew (wiąz szypułkowy) stanowiących pomnik przyrody, usytuowanych w Wiewcu przy drodze powiatowej Strzelce Wielkie - Radomsko. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzen­nego Gminy Strzelce Wielkie przyjętym uchwałą Nr 134/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. Rady Gminy określono w granicach gminy strefy ochrony konserwatorskiej oraz obowiązu­jące w nich rygory i postulaty konserwatorskie.

Gmina Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14 98-337 Strzelce Wielkie pow. pajęczański woj. łódzkie
tel.: (34) 311 07 94; 311 04 93; 311 07 72; 311 07 78 fax: 34 311 07 78 email: ugstrzelce@post.pl
NIP: 508-001-39-40
Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
1608685
Dzisiaj:
62
Gości on-line:
4
Twoje IP:
107.22.61.174
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x